WAAROM IMMO VAN SANDE?

Meer dan 80 % verkocht aan vraagprijs

Enkel focus op de koper die bereidt is de hoogste prijs te betalen.

Na onze GRATIS en vijblijvende waardebepaling bespreken we samen met U de hoogst haalbare verkoopprijs.

Wij beschikken over honderden referentiepunten en een meer dan 25 jaar ervaring om een correcte waardebepaling van uw eigendom te berekenen. Ook volgen we de marktevelotutie op de voet

Indien U wenst informeren wij U graag verder over onze unieke  PRE SALE  werkwijze waarbij enkel de hoogst biedende koper voor uw woning geselecteerd wordt.

Geen tijdverlies met toeristen. 

GEEN RESULTAAT = GEEN KOSTEN

Wij LUISTEREN naar uw wensen

Het gaat enkel om UW pand.

* Tips & tricks om uw woning nog aantrekkelijker op de markt te brengen.        

*  De eye catchers van uw woning extra in de verf zetten.

* Door onze meer dan 25 jaar ervaring verzorgen we een professionele en commerciële foto reportage.

* Specifiek voor uw pand doelgerichte publicaties.

* Maximaal gebruik van sociale media en aanverwanten.

* Uiterst voorbereide en verzorgde bezoeken. 

* Persoonlijke en voortdurende opvolging is cruciaal voor een geslaagde transactie.

Uw administratie is in goede handen.

U zo confortabel mogelijk doorheen de verkoop begeleiden.

Wij verzorgen niet alleen het commercieel aspect van uw transactie, maar even belangrijk, worden alle documenten tot in de puntjes voor U voorbereid  (EPC - Bodemattest - Kadastrale info - Stedenbouw, Watertoets, Voorkooprecht,....).

Samenwerking zonder onaangename verrassingen. Wij informeren u over de laatste wetgeving inzake registratie, btw en notariskosten

Gedetailleerde aandacht bij het opmaken van de compromis (onder controle van uw notaris).

Na de verkoop volgen wij onze dossiers nauwlettend op vanaf de compromis tot bij de notaris, inclusief overdracht van meterstanden.

 

Eerlijke commissie - 100 % tevredenheid

The answer is YES what is your question?

Wij zijn 7 op 7 bereikbaar en garanderen een snelle & efficiënte oplossing om de perfecte service op uw maat af te leveren.

100 % Klanten tevredenheid is onze maatstaf. 

Check ook de getuigenissen van onze klanten.

 

Wat kan de fiscale hervorming brengen op vlak van wonen? 

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) kreeg in het Regeerakkoord de opdracht om deze legislatuur een bredere fiscale hervorming voor te bereiden. De aanzet daartoe werd gebundeld in een blauwdruk die de voornaamste werkpunten omvat. Op vlak van wonen lichten we alvast uit wat in het document vermeld werd.

Zo zou de federale belastingvermindering voor de niet-eigen woning(en) worden uitgedoofd met respect voor verworven rechten. De gewestelijke woonbonussen zijn reeds geschrapt en het behouden van een federaal belastingvoordeel wordt daarom als onrechtvaardig beschouwd. 

Daarnaast rijst het idee om werkelijke huurinkomsten te belasten aan 25% waarbij een jaarlijks aangepast vermoed rendement als minimale belastbare grondslag zou gelden. Er zou een eenvoudige forfaitaire onkostenaftrek van 30% gelden en een voetvrijstelling van 6.000 euro, om de kleine investeerder zoveel mogelijk te ontzien. 

Het plan van minister Van Peteghem moet later in concrete maatregelen worden omgezet. We houden je op de hoogte.

Nieuwe regelgeving inzake de EPC’s vanaf 01/01/22.

- vanaf 1 januari 2022 kunnen geen EPC’s meer hergebruikt worden van voor 1 januari 2019 (zelfs als zij nog geldig zouden zijn bv. tot 2026);

- er wordt expliciet voorzien dat als het EPC vervalt tussen compromis en akte, er toch een nieuw EPC moet worden opgemaakt ;

- EPC’s zullen in de toekomst enkel nog digitaal afgeleverd worden;

- het EPC vervalt bij een functiewijziging (bv. van residentieel gebouw naar klein niet-residentieel gebouw) = nieuw EPC nodig.

Nadere details bekend over hervorming Vlaamse verkooprechten 

Afgelopen vrijdag communiceerde Vlaams Woonminister Matthias Diependaele meer details over de hervorming van de verkooprechten, die vanaf 1 januari volgend jaar zal ingaan. De minister verduidelijkt dat wie dit jaar een compromis tekent voor een enige woning waarvan de akte in 2022 verleden wordt, toch nog van het verlaagde 3%-tarief zal kunnen genieten, of 1% bij een ingrijpende energetische renovatie. De aktedatum is hier bepalend. Wie dit jaar investeerde in een bijkomende woning bovenop de enige woning zal nog van 10% verkooprechten kunnen genieten, ook al wordt de akte pas in 2022 verleden. De compromisdatum is hier namelijk bepalend.

Ook de termijn om de eigen woning te verkopen als je een andere woning wil kopen, zal worden verlengd. Om te genieten van de verlaagde registratierechten mag men slechts één woning bezitten. Weldra krijgen kopers twee jaar de tijd om hun voormalige woning te verkopen. Een ander belangrijk element is dat de extra korting die geldt bij aanschaf van een bescheiden woning met 20.000 euro wordt verhoogd. Dit betekent dat woningen tot 240.000 euro in kernsteden of de Vlaamse rand rond Brussel en 220.000 euro in andere gemeenten een vrijstelling genieten voor het betalen van verkooprechten op de eerste schijf van 93.333 euro.

Eerder werd reeds gecommuniceerd dat wie vanaf 1 januari 2022 een enige, eigen woning koopt 3% verkooprechten zal moeten betalen, waar dat nu nog 6% is. Bij de aankoop van een niet-enige woning (tweede verblijf, investeringspand, …) betaalt men vanaf begin volgend jaar geen 10, maar wel 12% verkooprechten.

De genomen beslissingen moeten nog in wetteksten gegoten worden. We houden je op de hoogte!

Verkooprechten op eerste woning lager, op tweede woning hoger

De verkooprechten bij de aankoop van een eerste en enige woning zullen van 6% naar 3% zakken. Dat kondigde Vlaams Minister-president Jan Jambon eergisteren aan tijdens de Septemberverklaring waarin de beleidsvoornemens van het nieuwe parlementaire jaar werden toegelicht. Wie een enige woning koopt en die bovendien ingrijpend energetisch renoveert, zal slechts 1% verkooprecht moeten betalen. Eveneens werd aangekondigd dat de verkooprechten bij het verwerven van een tweede (of derde, vierde...) woning van 10% naar 12% zullen verhogen. 12% zal het standaardtarief worden voor het verkooprecht in Vlaanderen en zal ook gelden bij de aankoop van bv. een bouwgrond. De Vlaamse Regering beoogt 1 januari 2022 voor de inwerkingtreding. De datum waarop de authentieke akte wordt verleden zal bepalend zijn. 

De meeneembaarheid, de mogelijkheid om de verkooprechten die betaald werden bij een vorige woning af te trekken van de verkooprechten bij een nieuwe woning, wordt geleidelijk afgeschaft. Tot eind 2023 zal de koper kunnen kiezen tussen het verlaagd tarief van 3% of de meeneembaarheid in combinatie met 6% verkooprechten. De rechtenvermindering blijft bestaan, maar zal dalen van 5.600 naar 2.800 euro en wordt daarmee gehalveerd. Voor alle duidelijkheid benadrukken we dat de parlementaire weg nog doorlopen moet worden en het hier dus geen definitieve wetgeving betreft. 

Labelpremie voor nieuwe eigenaars op komst die binnen de 5 jaar na notariële overdracht energetisch renoveren

De Vlaamse Regering heeft het plan opgevat nieuwe renovatie- en energiepremies in te voeren.

Vanaf 1 januari 2021 zal een nieuwe renovatie en energiepremie wordt ingevoerd voor natuurlijke personen die in 2021 de nieuwe eigenaar worden van een woning of appartement. Om specifiek de energetische renovatie versneld te realiseren in woningen na notariële overdracht of erfenis in volle eigendom, wordt voorgesteld om een eenmalige premie te voorzien bovenop de individuele basispremies wanneer binnen de 5 jaar na notariële overdracht in volle eigendom kan worden aangetoond aan de hand van een EPC dat een woning van label E/F naar label C/B/A op het EPC is opgeschoven of een appartement van label D/E/F naar label B/A. 

De premie is enkel van toepassing op notariële overdrachten (koop, schenking of erfenis) die plaatsvindt tussen 1 januari en 31 december 2021. Lees de nota voor de voorwaarden en de hoogte van de premiebedragen. Nieuwe eigenaars worden uitgesloten van de totaalrenovatiebonus en hebben enkel recht op de premies voor individuele investeringen enerzijds en de premie op basis van labelverbetering anderzijds. Voor bestaande woningen en appartementen die niet van eigenaar veranderen, blijft de huidige totaalrenovatiebonus behouden in 2021. 

De wijzigingen omvatten verder het invoeren vanaf 2021 van een nieuwe premie voor de plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen met een maximaal AC-vermogen van de omvormer van 10 kVA. Tegelijk zijn er wijzigingen aan de premies voor nieuw geplaatste dak- of zoldervloerisolatie, nieuw geplaatste isolatie aan de buiten- en binnenkant van een buitenmuur, en de plaatsing van warmtepompboilers. Over dit wijzigingsbesluit wordt nu het advies ingewonnen van de Raad van State.

 

Naar 5% registratie bij sloop en heropbouw vanaf 2021, domicilietermijn verlengd naar 3 jaar

woensdag 26 februari 2020

Wie een enige eigen woning koopt, die sloopt en terug opbouwt zou vanaf 1 januari 2021 kunnen genieten van 5% registratierecht in plaats van 6%. Vanaf 1 juni dit jaar zou ook de algemene domicilietermijn retroactief van twee naar drie jaar worden opgetrokken om gebruik te maken van de gebruikelijke 5 of 6% registratierechten. De Vlaamse Regering liet dit voornemen optekenen in een voorontwerp van decreet dat vorige vrijdag een eerste keer werd goedgekeurd.

Verlaagde registratie voor sloop en heropbouw

Vandaag betaalt wie een energetische renovatie uitvoert aan zijn gekochte woning al 5% registratierecht. Sloop en heropbouw viel daar niet onder. De Vlaamse Regering wil sloop en heropbouw stimuleren door het registratierecht hiervoor eveneens te verlagen naar 5%, en dit voor onderhandse verkoopovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2021. Sloop en heropbouw zou immers een grotere milieu-impact hebben dan een loutere renovatie. Het tarief van 5% zou ook gelden voor een gedeeltelijke wederopbouw. Hierbij moet het nieuwe deel een beschermd volume hebben dat groter is dan 800m3 of minstens een wooneenheid bevatten of een renovatie van een bestaand gebouw uitmaken, waarbij minstens 75% van de scheidingsconstructies die het totale beschermd volume van het gebouw na de werken omhullen en die grenzen aan de buitenomgeving, nieuw zijn.

Wijziging domicilietermijn

Wanneer kopers voor de aankoop van een eigen woning de verlaagde registratierechten van 5 of 6 % willen behouden dient men er zijn domicilie te vestigen binnen een termijn van twee jaar vanaf de datum van de authentieke verkoopakte. Gebeurde die inschrijving niet tijdig, dan was de koper het normale verkooprecht van 10% verschuldigd, verhoogd met een boete van 20%. Deze termijnen werden ingevoerd bij een decreet uit 2018. Gezien uit een voorlopige evaluatie is gebleken dat deze termijnen, bv. bij aanslepende renovatiewerken, ontoereikend zijn werd gekozen om de evaluatie van het decreet in 2020 niet af te wachten en ze nu al te verlengen. Het is de bedoeling de termijn naar drie jaar te brengen, en dit retroactief, voor alle aankopen tegen het verlaagd tarief sinds 1 juni 2018. Opgelet: de toepasselijke regelgeving wordt hier bepaald door het ogenblik van de rechtshandeling, namelijk de onderhandse verkoopovereenkomst! Om na te gaan welke domicilietermijn van toepassing is, kijkt men naar de datum van de onderhandse verkoopovereenkomst. Dateert deze van voor 1 juni 2018 dan blijft de termijn twee jaar, dateert deze van na 1 juni 2018, dan wordt het drie jaar. De termijn - om je er te domiciliëren - begint te lopen vanaf de datum van de authentieke verkoopakte. 

Tot slot, de koper van een enige eigen woning die beschermd is als monument betaalt 1% registratie op voorwaarde dat hij de nodige renovaties aan het pand uitvoert. Voor deze werken heeft hij vijf jaar de tijd maar hij moet er zich wel verplicht binnen de twee jaar domiciliëren. Volgens hetzelfde principe heeft de Vlaamse Regering het plan opgevat de domicilietermijn naar vijf jaar te verlengen.

Over het voorontwerp van decreet wordt nu het advies ingewonnen van de SERV en van de Vlaamse Woonraad. Nadien gaat het voor advies naar de Raad van State. We houden je hiervan op de hoogte.

Inschrijvingsplicht om tariefverlaging te genieten bij aankoop enige eigen woning

Wie het verlaagde tarief van de verkooprechten bij de aankoop van de enige eigen woning wil genieten, moet zich binnen de twee jaar na het verlijden van de authentieke aankoopakte ook effectief in het bevolkingsregister inschrijven op het adres van de gekochte woning. Gebeurt dat niet, bv. door een aanslepende renovatie, dan verliest men het voordeel van het verlaagde tarief. Recent werd hierover een schriftelijke vraag gesteld aan minister van Wonen Matthias Diependaele.

De termijnen voor inschrijving bij de aankoop van een enige eigen woning traden in werking op 1 juni 2018. Zonder of bij een laattijdige inschrijving na twee jaar, is de koper, behoudens bij overmacht, aanvullende rechten en een belastingverhoging van 20% op deze aanvullende rechten verschuldigd. De Vlaamse Belastingdienst beoordeelt de situatie. Van de verzoeken tot overmacht werden er 4 ingediend en 2 aanvaard. De Vlaamse Belastingdienst stuurt drie maanden voor het verstrijken van de termijn telkens een waarschuwing uit.  

De Minister gaf in zijn antwoord aan om een ontwerp van decreet te willen voorzien om de termijn tot inschrijving in het bevolkingsregister vanaf de datum van de authentieke akte te verlengen naar drie jaar.

Woonbonus afgeschaft vanaf 1 januari 2020, registratierecht van 7 naar 6% 

De Vlaamse Regering schaft de woonbonus per 1 januari 2020 af. Door de woonbonus krijgen eigenaars die een lening aangaan voor de aankoop van hun gezinswoning een fiscaal voordeel gedurende de gehele looptijd van hun lening. Dat voordeel kan aardig oplopen, tot bijna 40.000 euro voor een koppel bij een lening van 25 jaar. De Regering beslist ter compensatie om het registratierecht op de gezinswoning te laten zakken, van 7 naar 6%. In 2002 verlaagden de registratierechten van 12,5% naar 10%, vorig jaar werden ze verder verlaagd naar 7% en binnenkort wordt het dus 6%. Dit betekent dat op 18 jaar tijd de registratierechten werden gehalveerd. 

Ter voorbeeld: bij een woning van 325.000 euro wordt vandaag 22.750 euro registratierecht betaald, vanaf 1 januari wordt dat 19.500 euro. Een onmiddellijke korting van 3.250 euro dus. Voor wie een woning van minder dan 200.000 euro koopt, blijft de korting van 5.600 euro gelden, gezien er op de eerste schijf van 80.000 euro geen registratierechten verschuldigd zijn. Voor woningen in kernsteden of de Vlaamse Rand rond Brussel bestaat dat voordeel voor woningen tot 220.000 euro.  Wie energetisch renoveert betaalde op vandaag 6% registratierecht, maar dat wordt verder verlaagd naar 5%. 

Ook wil de Vlaamse Regering inzetten op een verhoging van de renovatiegraad. De premies die gericht zijn op energiebesparing, kwaliteitsverbetering en aanpassing van de woning  worden in één loket gebundeld met het oog op een overkoepelende woningrenovatiepremie. Eigenaars zullen voor het verkrijgen van een substantiële renovatiepremie (min. € 5.000)  of energielening (min. € 7.500) over een EPC moeten beschikken. Naast de verplichte dakisolatie en dubbele beglazing zal gradueel een maximale EPC-score richting 2050 bepaald worden, rekening  houdend met de woningtypologie. De lange termijndoelstelling van gemiddeld 100 kWh/m2 wordt verfijnd.

Er was reeds bekend dat wie een onzuinige woning koopt of erft vanaf 2021 uiterlijk binnen de 5 jaar na notariële overdracht tot een energetische renovatie moet overgaan. Deze eigenaars zullen op een versoepeling van de voorwaarden voor een energielening kunnen rekenen. Daarnaast zullen huurwoningen moeten voldoen aan een steeds verbeterde maximale EPC-score. De mogelijkheid tot het opstellen van een lijst voor malafide huurders en verhuurders wordt onderzocht en op vlak van anti-discriminatie maatregelen op de huurmarkt wil men inzetten op zelfregulering en de versterking van de huidige instrumenten.

Premies in 2020

De premies (energie, bouwen en verbouwen) in Vlaanderen blijven in het nieuwe jaar behouden. Voor twee ingrepen daalt wel het premiebedrag. Voor het vervangen van oude ramen door hoogrendementsbeglazing met een U-waarde van maximaal 1,0 W/m2K daalt de premie van 10 naar 8 euro per vierkante meter. De premie voor het installeren van een warmtepompboiler zakt van 400 naar 300 euro. Bekijk hier de nieuwe brochure van het Vlaams Energieagentschap VEA aangaande de energiepremies in 2020.

Uitrol digitale meters binnenkort van start

Zoals reeds aangekondigd zal er in 2019 geleidelijk worden overgestapt naar digitale meters. De Vlaamse Regering keurde vrijdag, na advies van de Raad van State, definitief een besluit goed dat uitvoering geeft aan verschillende artikels in het decreet rond de digitale meters. Deze worden de nieuwe generatie verbruiksmeters voor aardgas en elektriciteit. Het gaat om slimme meters, met ingebouwde communicatietechnologie, die een detailoverzicht zullen geven van het energieverbruik. De meter zal gekoppeld kunnen worden aan allerlei apps of slimme huishoudtoestellen.

De distributienetbeheerder is verantwoordelijk voor de plaatsing. Dit zal gaandeweg gebeuren vanaf 1 juli 2019 in geval van een kleinverbruiksmeting (normale huishoudens) voor elektriciteit, zodat uiterlijk op 1 januari 2034 alle woningen een digitale meter hebben. De digitale meters zullen eerst geïnstalleerd worden in geval van nieuwbouw en renovatie, bij klanten met een budgetmeter en bij eigenaars van zonnepanelen.

Eigenaars van zonnepanelen, hebben de keuze tussen het huidige systeem van terugdraaiende tellers, waarbij ze het prosumententarief voor het gebruik van het net betalen (de digitale meter draait hier virtueel terug), of ze kunnen opteren voor het nieuwe systeem, waarbij de verbruiker bijdraagt op basis van zijn werkelijke afname. De keuzeregeling geldt voor eigenaars van zonnepanelen die voor eind 2020 geplaatst worden en dit tot 15 jaar lang na de ingebruikname van de installatie. Meer info vind je hier of op de site van het VEA.

Verzekering gewaarborgd wonen

In antwoord op een recente schriftelijke vraag aan Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans blijkt dat er steeds minder aanvragen worden ingediend voor de verzekering gewaarborgd wonen. Wie een woning koopt, bouwt of verbouwt en hiervoor een hypothecaire lening afsluit kan via de Vlaamse overheid een dergelijke verzekering aangaan om zich tegen inkomensverlies of onvrijwillige werkloosheid te beschermen. Deze verzekering is gratis en loopt over tien jaar. Meer details lees je hier.

Waar er in 2014 nog meer dan 16.000 aanvragen werden ingediend en voor 13.522.705 euro aan verzekeringspremies werden betaald, werden er vorig jaar nog slechts 10.376 aanvragen ingediend, goed voor 8.133.029 euro aan uitgekeerde premies. Jaar na jaar werden er minder aanvragen vastgesteld. De maximale verkoopwaarde wordt voorlopig niet geïndexeerd, wat een mogelijk verklaring kan zijn waardoor steeds minder ontleners aan de voorwaarden kunnen voldoen.

Premie tot 250 euro voor wie milieuvriendelijker verwarmt

De Vlaamse Regering keurde recent een Besluit goed waardoor tegemoet gekomen wordt in de kosten voor de vervanging van oude en vervuilende individuele verwarmingssystemen op vaste brandstoffen in particuliere woningen. Dit werd gisteren in het Staatsblad gepubliceerd.

Gezien huishoudelijke steenkool- en houtverwarming zorgen voor een sterke bijdrage van de Vlaamse luchtverontreiniging komt er een premieregeling om dergelijke verwarmingssystemen te vervangen door performantere toestellen die op milieuvriendelijkere brandstoffen werken. Om de premie te verkrijgen moet aan enkele voorwaarden zijn voldaan, zo moeten de werkzaamheden door een installateur worden verricht die nadien de nodige attesten aflevert, mag het nieuwe individuele verwarmingssysteem niet worden gevoed door vaste of vloeibare brandstoffen en moet  het nieuwe verwarmingssysteem minstens voldoen aan energie-efficiëntieklasse A.

De premie bedraagt 25% van de factuur voor het nieuwe individuele verwarmingssysteem, incl.btw en is begrensd tot 250 euro. Er wordt alleen rekening gehouden met het gedeelte van de factuur dat betrekking heeft op de kostprijs en de installatie van het nieuwe individuele verwarmingssysteem. De financiële tegemoetkoming moet worden aangevraagd bij het Departement Omgeving en wordt desgevallend binnen de drie maanden uitbetaald, na ontvangst van de aanvraag van de premie.

Stookolietankfonds op agenda plenaire

In het Vlaams Parlement staat het ontwerp van decreet rond het samenwerkingsakkoord met de federale en de gewestelijke overheden voor de oprichting van een stookolietankfonds op de agenda. Dit fonds moet de saneringskosten voor eigenaars en gebruikers van gebouwen met een stookolietank beperken.

Wie met een lekkende tank te maken krijgt en wil saneren, zal gedurende drie jaar een aanvraag voor een tegemoetkoming kunnen indienen. Wie vroeger op eigen kosten al een sanering uitvoerde, kan binnen dezelfde periode van drie jaar een aanvraag indienen met retroactiviteit. Voor woningen is de tegemoetkoming beperkt tot maximum 200.000 euro per dossier, voor andere gebouwen tot 100.000 euro. Er is wel een franchise van 1.000 euro voor woningen als er wordt overgeschakeld op een andere energiebron. Als de stookolietank gebruikt werd voor de verwarming van andere gebouwen geldt een franchise van 2.000 euro.

Om het fonds te spijzen wordt in eerste instantie gebruik gemaakt van de overschotten van BOFAS. Dat fonds werd jaren geleden opgericht voor de sanering van tankstations. Het gaat om zo'n 110 miljoen euro.

Het Fonds rekent voor de verwerking van de dossiers een beheerskost aan. De beheerskosten bedragen 25 euro voor de aanvraag en 10% van de saneringswerken, met een maximum van 500 euro voor woningen en 1.500 euro voor andere gebouwen. Het stookolietankfonds wordt operationeel wanneer de erkenning van het fonds wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Woninghuur.vlaanderen.be voor alle info omtrent het Vlaams huurdecreet

Op 1 januari is het Vlaams Woninghuurdecreet in voege gegaan. Het is van toepassing op alle huurcontracten die sindsdien zijn afgesloten. De Vlaamse overheid heeft nu alle relevantie informatie aangaande het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet gebundeld op de website woninghuur.vlaanderen.be. De info werd ingedeeld per thema (sluiten van de overeenkomst, huurprijs, bepalingen medehuur, lijst van kleine herstellingen…). Je vindt er ook diverse digitale infobrochures van de Vlaamse overheid rond woninghuur terug. Weet dat je ook op onze site heel wat info terugvindt aangaande het Vlaamse huurdecreet (naast de Waalse huurwet en de Brusselse huurordonnantie).

Voor huurcontracten afgesloten t.e.m. 31/12/2018 geldt nog de Federale huurwetgeving. Wie daar vragen over heeft, kan terecht op deze site.

Sloop- en heropbouwpremie

In het kader van het Renovatiepact moeten alle gebouwen tegen 2050 even energiezuinig gemaakt worden als de energetische nieuwbouw van vandaag. Om sloop en vervanging door een energieperformante nieuwbouw aan te moedigen, voert de Vlaamse Regering een sloop- en heropbouwpremie in. Ze wijzigt daarvoor, na advies van de Raad van State, haar Energiebesluit. De premie die 7.500 euro zal bedragen voor elk bouwproject dat voldoet aan de voorwaarden komt er op 31 maart.

De federale overheid voorziet een verlaagd BTW-tarief van 6% (in plaats van 21%) bij afbraak en wederopbouw van woningen gelegen in 13 Vlaamse steden. De andere Vlaamse steden en gemeenten komen hiervoor niet in aanmerking. BTW is een federale bevoegdheid. Voormalig energieminister Bart Tommelein drong in het verleden aan om deze fiscale stimulans uit te breiden naar het ganse grondgebied, maar de strikte Europese regelgeving hieromtrent liet dat niet toe. De Vlaamse Regering voorziet nu zelf een compenserende tegemoetkoming.

Om voor de sloop- en heropbouwpremie van 7.500 euro in aanmerking te komen moet cumulatief voldaan zijn aan enkele voorwaarden. Zo moet de aanvraag voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning voor het bouwproject zowel het aspect afbraak als heropbouw van een woning of appartementsgebouw bevatten en moet de aanvraag zijn ingediend bij de vergunningverlenende overheid in de periode van 1 oktober 2018 tot en met 31 oktober 2019. De premie kan verlaagd worden als op bepaalde data blijkt dat het totaal van de aangemelde premies meer dan een vooraf bepaald percentage van het in de begroting beschikbaar gestelde budget voor de premie bedragen. Er wordt 15 miljoen euro voorzien.

Om de premie aan te vragen, moet de aanvrager zich uiterlijk binnen één maand na het indienen van de aanvraag van de omgevingsvergunning aanmelden via een webapplicatie van het Vlaams Energieagentschap (VEA). De premie wordt door het VEA uitbetaald binnen de drie maanden nadat door de aanvrager het bewijs van de uitgevoerde sloopwerken is voorgelegd. De minister kan in dit kader nadere regels bepalen met betrekking tot de bewijsstukken die worden aanvaard. 

Lijst subsidieerbare werken bij overkoepelende renovatiepremie bekend

Sinds 1 februari dit jaar is de overkoepelende renovatiepremie in voege gegaan. Daarin zitten elementen uit de vroegere renovatiepremie en verbeterings- en aanpassingspremie vervat. Met de overkoepelende renovatiepremie steunt de Vlaamse overheid eigenaars die een eigen woning van minstens 30 jaar oud willen renoveren.

De werken die in aanmerking komen om de premie te kunnen verkrijgen zijn ruwbouw, dakwerken, buitenschrijnwerk en technische installaties. In een uitvoeringsbesluit werd nu een limitatieve lijst opgenomen van de subsidieerbare werkzaamheden per categorie. Wat de ruwbouw-categorie betreft gaat het bv. om fundering van de muren, de behandeling van muren tegen optrekkend vocht etc. Per categorie moet er voor minimum 2.500 euro (excl. btw) aan facturen kunnen voorgelegd worden. Het bedrag van de renovatiepremie bedraagt 20% of 30% van de goedgekeurde facturen (excl. btw) en is voor de 2 aanvragen samen maximaal 10.000 euro.

Wie in de voorbije 10 jaar een verbeteringspremie voor z’n woning ontving, kan onder bepaalde voorwaarden nog een renovatiepremie aanvragen, maar dan wordt de gekregen verbeteringspremie van de renovatiepremie afgetrokken als het gaat om werken in dezelfde categorie.